Sekretesspolicy app

Behörigheter som används av BRPs appar

Bokningsapp

 • Identitet
  • Hitta konton på enheten - Används för att kontrollera om det finns existerande konto för kalendersynk*
  • Lägga till eller ta bort konton - Används för att skapa nytt konto för kalendersynk
 • Kalender
  • Läsa kalenderuppgifter plus konfidentiell information - Används för att läsa ut existerande poster ur kalender för att kalendersynken ska fungera
  • Lägga till eller ändra kalenderuppgifter och skicka e-post till gäster utan ägarens vetskap - Används endast för att hämta ut en lista med befintliga kalendrar. 
 • Kontakter
  • Hitta konton på enheten - Används för att hitta existerande kalendrar (samma som Identitet - Hitta konton på enheten)*
 • Övriga
  • Läsa synkroniseringsstatistik - Används av kalendersynken för att ta reda på om den är aktiv
  • Visa nätverksanslutningar - Används för att kontrollera nätverksstatus
  • Skapa konton och ange lösenord - Används av kalendersynken för att lägga till konto (samma som Identitet - Lägga till eller ta bort konton)
  • Fullständig nätverksåtkomst - Används för kommunikation med server
  • Läsa synkroniseringsinställningar - Används av kalendersynken för att läsa ut nuvarande inställningar
  • Aktivera/inaktivera synkronisering - Används av kalendersynken för att slå av och på denna inifrån appen


 * Dessa rättigheter behövs inte i nyare versioner av Android men behövs för bakåtkompatibilitet. De används inte för Android 6.0 och senare
https://developer.android.com/reference/android/accounts/AccountManager.html#getAccountsByType(java.lang.String) )


Inpasserings- och kontrollapp

 • Mikrofon
  • Spela in ljud - Används för att kommunicera med magnetkortsläsare som ansluts via mikrofon/hörlursuttag
 • Övriga
  • Fullständig nätverksåtkomst - Används för kommunikation med server
  • Ändra ljudinställningarna - Används för att justera ljudvolym för magnetkortsläsarkommunikation
  • Kontrollera NFC - Används för att kontrollera om NFC är aktiverat om man använder kontaktlösa kort. 

Permissions used by BRPs apps

Booking app

 • Identity
  • Find accounts on the device - Used to check if there is an existing account for calendar sync*
  • Add or remove accounts - Used to create a new account for calendar sync
 • Calendar
  • Read calendar events plus confidential information - Used to read existing entries from calendar to perform sync with remote calendar
  • Add or modify calendar events and send email to guests without owners' knowledge - Used to create events when syncing with remote calendar
 • Contacts
  • Find accounts on the device - Used to check if there is an existing account for calendar sync (same as Identity - Find accounts on the device)*
 • Other
  • Read sync statistics - Used to check if calendar sync is active
  • View network connections - Used to check network access
  • Create accounts and set passwords - Used to create account for calendar sync (same as Identity - Add or remove accounts)
  • Full network access - Used for communication with server
  • Read sync settings - Used to check how calendar sync is configured
  • Toggle sync on and off - Used to turn the calendar sync on and off from the app

 * These permissions are not needed on newer versions of Android but have to be in. They are not used in Android 6.0 and later 
https://developer.android.com/reference/android/accounts/AccountManager.html#getAccountsByType(java.lang.String) )

Passage and control app

 • Microphone
  • Record audio - Used to communicate with audo jack connected magnetic card reader
 • Other
  • Full network access - Used to communicate with server
  • Change your audio settings - Used to adjust volume for card reader communication
  • Control Near Field Communication - Used to check if NFC is enabled when using NFC data carriers