Begreppslista

#A #B #C #D #E #F #G #H #I #J #K #L #M #N #O #P #Q #R #S #T #U #V #W #X #Y #Z

A

Abonnemang

En produkttyp. Ett abonnemang är ett köp av en abonnemangsprodukt av en kund. Abonnemanget gäller för en viss tid och debiteras med ett visst intervall, beroende på abonnemangsprodukten. Abonnemanget ger kunden tillgång till rättigheter under den debiterade perioden. Det kan t.ex. vara rätt till inpassering via spärrar eller rätt till en annan prislista. Rättigheterna anges på abonnemangsprodukten. Abonnemanget kan vara tidsbundet eller löpande. Ett löpande abonnemang gäller tills kunden själv säger upp abonnemanget.

AG se Autogiro

 

Anläggning

Anläggningar är en logisk uppdelning av verksamheten, oftast en fysisk plats. Ett bolag kan t.ex. bestå av flera simhallar och om varje simhall ska ha en egen ekonomisk uppföljning så utgör den enskilda simhallen en egen anläggning. I BRP måste minst en anläggning registreras så om bolaget enbart består av en simhall så ska denna simhall registreras som en anläggning.

Arbetspass

Anger under vilka tider resursen, t.ex. personalen, finns tillgänglig för bokning. Ett arbetspass kan även skapa en koppling mellan en personalresurs och en lokalresurs, t.ex. att Johan endast utför tjänster i Massagerum 2 under arbetspasset.

Arrangemang

En produkttyp. Arrangemang är en aktivitet där kunden bokar upp sig för ett i förväg bestämt antal tillfällen. Priset för arrangemangsprodukter avser nyttjanderätt för alla tillfällen av arrangemanget och kostnaden är konstant oavsett vid hur många tillfällen kunden deltager. En arrangemangsprodukt är tidsbegränsad och har ett begränsat antal deltagare, t.ex. en kurs.

Autogiro

När en kund godkänner att ett företag/organisation automatiskt får dra betalningar från kundens bankkonto.

Autogiroabonnemang

Namn på en abonnemangsprodukt där abonnemangsavgiften betalas via autogiro. Autogiroabonnemang kräver att betalaren har ett godkänt autogiromedgivande.

Autogirofil

Är ett samlingsnamn för medgivandefiler, dragningsfiler, resultatfiler för autogiromedgivanden och resultatfiler för autogirodragningar.

Autogiromedgivande

Ger er tillåtelse att debitera era kunders bankkonton.

Avbokningsavgift

En avgift som kan tas ut vid avbokningar.

Avbokningsregel

Hanterar avbokningsavgifter som debiteras era kunder om de avbokar.

B

Beställning

Består av en eller flera bokningar.

Besök

Inpasseringar som behandlas som ett besök är:

  • första inpasseringen per abonnemang och dag.
  • första inpasseringen per entré och dag.
  • alla inpasseringar där klipp dragits från ett klippkort.

Bokning

En reservation av en produkt vid en angiven tid.

Bokningsregel

En bokningsregel avgör hur en produkt kan bokas och avbokas. Bokningsregler kan kopplas till alla era produkter men de är främst avsedda för tjänste- och gruppaktivitetsprodukter.

Bokningsrättighet

Anger vilken/vilka rättigheter som krävs för att få boka en produkt. Avser endast produkter av typen "Tjänst" och "Gruppaktivitet". Se Bokningsrättigheter för mer information.

Bolag

Namnet på det ekonomiskt ansvariga bolaget, den juridiska enheten som är ansvarig för den bokföringsmässiga uppföljningen. Bolaget har ett organisationsnr.

C

D

Datumväljare

Grafisk komponent i BRP som används för att välja datum.

Dimension

BRP tillåter två dimensioner. De förvalda benämningarna är "Resultatenhet" och "Projekt". Namnen är ändringsbara och utgör sorteringsbegrepp för statistik och bokföringsunderlag där bl.a. försäljning presenteras per dimension. Alternativt namn istället för "Resultatenhet" kan vara "Kostnadsställe". En dimension innehåller normalt ett antal dimensionsobjekt. Antalet dimensionsobjekt som kan registreras är obegränsat.

Dragningsfil

Fil som skapas av BRP innehållande betalningsuppdrag för abonnemang som betalas via autogiro. Filen skickas till bank.

E

Egendefinierade fält

Fält som användaren själv skapar i BRP, t.ex. fält för skåpnummer eller ett obligatoriskt fält så att receptionisterna tvingas fråga kunden om viss information. Alla egendefinierade fält visas tillsammans på en egen flik på personkortet.

Entré

En produkttyp. En entré är en engångsbiljett som ger rättigheter under en kort tidsperiod (max en dag). Används vanligtvis till inpassering.

F

Faktura

En skriftlig begäran om betalning innehållande bl.a. fakturanummer, fakturadatum, förfallodatum och belopp.

Fakturajournal

Denna journal visar fakturorna som skapats under valt datumintervall.

G

Gruppaktivitet

En produkttyp. Tar resurser i anspråk och har ett antal platser och dropinplatser som kan bokas av kund som har de efterfrågade rättigheterna.

H

I

Inbetalningsjournal

Denna journal visar de fakturor som betalats under en period samt ett verifikat som specificerar fördelningen över konton och dimensioner.

Incheckning

Används för att markera att en inbokad kund har anlänt.

Indrivare

Externt företag som hanterar indrivning av förfallna fakturor. Kan hantera påminnelser och inkasso eller enbart inkasso. Informationsutbyte med indrivare sker företrädesvis via filöverföring.

Indrivning

Samlad definition för extern hantering av förfallna fakturor. Kan innefatta både påminnelse och inkasso beroende på i vilket skede fakturan överförs till indrivare.

Inpassering

Skapas när en kund drar sitt kort i en läsare eller kiosk. Kan även göras manuellt av användaren från inpasseringsdialogen.

Inzoomning

Söker "automatiskt" på namn i kontaktregistret i samma sekund som en bokstav anges. Söker i första hand på efternamnet men förnamnet är också sökbart om man skriver , (kommatecken) och därefter anger förnamnet.

J

K

Kapacitet

Anger hur många enheter av en viss typ en resurs klarar av samtidigt. Används endast vid tjänstebokningar.

Kassaenhet

Kassaenheten används vid all försäljning med kontantbetalning/kortbetalning.

Kontoplan

En förteckning över de konton som används till bokföringen.

Kundkonto

Används för hantering av kundkredit. Kunder med en kreditgräns får köpa på kredit och betala senare.

L

 

Lagerförändringsjournal

Verifikat som avser de transaktioner som påverkar lagersaldot.

Lagerställe

Den fysiska placeringen av ett varulager.

Lagervara

En produkttyp. En lagervara har ett saldo och information om leverantör, beställningspunkt etc. och kan följas upp.

Lokal

Definieras som en resurstyp. Används som ett samlingsnamn för resurser som är fysiska platser, t.ex. en spinningsal eller en konferenslokal.

Läsare

Kan vara en magnetkortsläsare, RFID-läsare, streckkodsläsare etc. som registrerar kundens inpassering. Läsaren styr in/utpassering till de lokaler där det krävs behörighet.

M

Marknadsaktivitet

En marknadsaktivitet beskriver ett kontakttillfälle mellan er och en kund, en kundkontakt, t.ex. inkommande/utgående samtal eller besök.

Medgivandefil

Innehåller uppgifter om nya, ändrade eller borttagna autogiromedgivanden. Skickas till bankgirocentralen.

N

Noshows

Noshows-listan visar de kunder som inte utnyttjat sina bokade gruppaktiviteter eller tjänster.

O

Organisationskort

Information om en organisation, t.ex. adressuppgifter och kontaktpersoner.

P

Paket

En produkttyp. I ett paket har flera produkter satts ihop och bildar nu en ny produkt, en paketprodukt. Ett paket kan innehålla produkttyperna "Vara", "Lagervara", "Tjänst", "Värdekort" samt "Entré". Paketets pris är summan av dess delar.

Personkort

Information om en person, t.ex. adressuppgifter.

Planeringslista

En planeringslista innehåller en lista på bokningar för ett visst tidsintervall.

Prislista

Anger att produktens pris varierar beroende på överenskommelser mellan företaget och kunder eller organisationer. Namnet på prislistan kan spegla överenskommelsen t. ex. "Avtalspriser" eller "Medlemspriser". Alla kunder/organisationer med prislistan "Avtalspriser" får automatiskt det avtalspris som angetts på produkten om detta även har angetts på personkortet. Kan kopplas till en person eller en organisation beroende på vad som är kvalificerare till priset. Går även att styra via rättigheter.

Produkt

En produkt är någonting ni säljer till era kunder, t.ex. en "Vara", en "Tjänst" eller ett "Abonnemang". Produkter som ska vara bokningsbara för externa kunder måste vara registrerade som produkttypen "Tjänst" eller "Gruppaktivitet".

Produktkompetens

Tjänster som resursen kan utföra. Här läggs automatiskt de gruppaktiviteter upp som utnyttjar denna resurs, d.v.s. som anger denna resurs i sitt resursbehov.
Exempel: Resursen "Spinninglokal" av resurstypen "Lokal" kan utföra tjänsten (produktkompetensen) "Spinning 60 min".

Produkttyp

Produkttypen anger vilka egenskaper en produkt ska ha. De typer som finns är: Vara, Tjänst, Arrangemang, Paket, Lagervara, Värdekort, Abonnemang, Gruppaktivitet och Entré.

Q

R

Resultatfil

Innehåller svar från er bank på er begäran om nyupplägg, ändringar eller borttag av autogiromedgivanden eller resultatet på tidigare skickade betaluppdrag.

Resurs

En resurs är en lokal, person eller sak som man vill planera nyttjandet av. Det sker genom att schemalägga resursens tillgänglighet och därefter göra olika typer av bokningar.

Resursbehov

Anges på tjänste- och gruppaktivitetsprodukter. Anger vilka resurser produkten använder vid inbokning samt hur dessa används.

Resurstyp

Resurstyp är ett samlingsbegrepp för resurser med gemensamma egenskaper. Exempel på typer är "Lokal" och "Personal". Resurstyper används bland annat när man definierar resursbehov för en tjänst. Resurstypen används också för redovisning av statistik och nyckeltal där data kan sammanställas per resurstyp. En resurs kan bara ingå i en resurstyp.

Roll

Alla som har rätt att använda BRP har en roll som ger vissa systemrättigheter, "Administratör" som kan göra allt, "Bokare" som kan boka och sälja och "Tittare" som endast kan läsa information men inte ändra något.

S

Schema

Ett schema anger under vilka tider en resurs är bokningsbar, t.ex. en persons arbetstider eller en lokals öppettider. Ett schema kan också användas för att styra under vilka tider en inpasseringsrättighet är giltig samt för att ha differentierade priser på olika dagar inom en prislista.

Schemaavvikelse

Schemaavvikelser används om man vill göra något undantag från de scheman som redan finns definierade. Om det finns en avvikelse för en viss dag kommer den att gälla istället för det vanliga schemat.

Spärrprodukt

Kallas ibland straffavgift. Varje anläggning väljer själv hur de ska hantera t.ex. att kunden inte dyker upp på ett bokat pass. En spärrprodukt ska vara en produkt av typen "Vara". Priset är den avgift som betalas av kunden för att få en avstängning upphävd. Spärrprodukten har bara effekt på gruppaktiviteter.

T

Tjänst

En produkttyp. Tar angivna resurser i anspråk en viss tidsperiod, t.ex. en lokal- eller massagebokning.

U

Utcheckning

Markerar att en kund är klar med sina bokningar.

V

Vara

En produkttyp. Det är i regel något du kan ge till kunden över disk eller något som inte bokar upp några resurser, t.ex. ett äpple, en flaska schampo eller en avbokningsavgift.

Vy

Anger hur en grupp resurser ska visas i BRP.

Värdekort

En produkttyp. Värdekort är ett samlingsbegrepp i BRP för ett tillgodohavande, något som kunden betalat i förväg. Värdekortet kan innehålla pengar (presentkort) eller produkter (klippkort).

W

X

Y

Z

Å

Ä

Ö